صفحه نخست » مشتریان
مشتریان

 

لیست برخی از مشتریان شرکت پاتیل مشهدنوآور
 
 
سازمان های دولتی
آب و فاضلاب استان البرز
آب و فاضلاب مشهد از سال 70
آب و فاضلاب استان کرمانشاه
آب و فاضلاب خراسان
آب و فاضلاب روستایی استان همدان
آب و فاضلاب روستایی استان یزد
آب و فاضلاب روستایی استان زنجان
آب و فاضلاب روستایی استان قزوین
آب و فاضلاب شهری استان مازندران
آب و فاضلاب شهری استان یزد
آب و فاضلاب روستایی شهر کرد
آب و فاضلاب روستایی آمل
آب و فاضلاب روستایی و شهری استان کرمان
آب و فاضلاب شهری کاشان
آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی
آب و فاضلاب روستایی ماهشهر
آب و فاضلاب شهری استان قم
آب و فاضلاب روستایی رفسنجان
آب و فاضلاب شهرستان ساوه
آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی
آب و فاضلاب استان اصفهان
آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی
کلیه آب و فاضلاب های روستایی چناران, قوچان, زنجان, سبزوار,نیشابور,کاشمر,فردوس قاین,تربت حیدریه
آب و فاضلاب استان گلستان(پیمانکاران)